کلیدهای میانبر آفیس

یکی از نشانه های کاربران حرفه ای عملکرد سریع آنها توسط کلیدهای میانبر است. میتوان گفت تمامی نرم افزارها این کلیدهای میانبر را برای سهولت کار کاربران دارا هستند. در این ترفند قصد داریم به معرفی تمامی کلیدهای میانبر موجود در بسته نرم افزاری آفیس برای برنامه های Excel , PowerPoint , Word و ... و همچنین نحوه عملکرد هر یک بپردازیم. اگر قصد دارید در زمان خود صرفه جویی کنید این کلیدها را به خاطر بسپرید.  

کلیدهای عمومی:

ایجاد یک سند جدید Ctrl+N

فراخوانی یک سند متفاوت Ctrl+O

حرکت میان سندهای باز Ctrl+F6

ذخیره سازی یک سند Ctrl+S

چاپ یک سند Ctrl+P

بستن یک سند Ctrl+W 


کلیدهای میانبر حرکت در سند:

یک کلمه جهت نمای راست +Ctrl و جهت نمای چپ +Ctrl

یک پاراگراف جهت نمای بالا +Ctrl و جهت نمای پایین +Ctrl

یک صفحه کامل به بالا Page up

یک صفحه کامل به پایین Page down

ابتدای سطر Home

انتهای سطر End

ابتدای یک سند Ctrl+Home

انتهای یک سند Ctrl+End

یک سطر بالا کلید جهت نمای بالا

یک سطر پایین کلید جهت نمای پایین

یک کاراکتر به سمت راست یا چپ کلیدجهت نمای راست یا چپ

حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد)مکان نما Ctrl+Del

حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل)مکان نما Ctrl+Backspace

حرکت مکان نما به بالای صفحه نمایش Ctrl+Page up

حرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش Ctrl+Page down 

  

کلید های میانبر کار با متن:

انتخاب کاراکتر سمت راستی اشاره گر کلیدجهت نمای راست+Shift

انتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر کلیدجهت نمای چپ+Shift

انتخاب یک واژه کلیدجهت نمای راست+Shift+&zwjCtrl

انتخاب یک سطر Shift+End

انتخاب یک پاراگراف کلید جهت نمای پایین+Shift+&zwjCtrl

اتنخاب تمام سند A+&zwjCtrl

رفتن به یک صفحه مشخص G+&zwjCtrl 

   

کلید های میانبر ویرایش متن:

حذف کاراکتر قبلی اشاره گر Backspace

حذف کاراکتر که اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی که انتخاب شده است Delete

حذف واژه قبلی اشاره گر Ctrl+ Backspace

حذف کاراکتر بعدی اشاره گر Ctrl+Delet

کپی و حذف متن انتخاب شده Ctrl+X

کپی گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl+C

الصاق متن کپی شده Ctrl+V

بررسی املایی یک سند F7

یافتن متن در سند Ctrl+F

جایگزینی متن در سند Ctrl+H

عملUndo Ctrl+Z

عمل Redo Ctrl+Y

پایان سطر و انتقال به سطر بعدی Enter

ترفندستان

حرکت به سمت پایین در Tab Outline

درج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی Tab

حذف یا افزودن سطر جاری Ctrl+0 

  

کلیدهای میان بر قالب بندی متن:


تغییر قلم F+Shift+&zwjCtrl

تغییر اندازه قلم P+Shift+&zwjCtrl

پررنگ کردن قلم B+&zwjCtrl

ایتالیک کردن قلم I+&zwjCtrl

زیر خط دار کردن قلم U+&zwjCtrl

دو زیر خط دار کردن قلم D+Shift+&zwjCtrl

حذف قالب بندی کاراکتر Space Bar+&zwjCtrl

فضای خطوط تنها پاراگراف 1+&zwjCtrl

فضای دو برابر خطوط پاراگراف 2+&zwjCtrl

فضای 5/1 برابر خطوط پاراگراف 5+&zwjCtrl

تراز بندی وسط پاراگراف E+&zwjCtrl

تراز بندی چپ پاراگراف L+&zwjCtrl

تراز بندی راست پاراگراف R+&zwjCtrl

تراز بندی از دو طرف پاراگراف J+&zwjCtrl

برجسته کردن پاراگراف از چپ M+&zwjCtrl

برجسته کردن پاراگراف ازراست M+shift+&zwjCtrl

حذف قالب بندی پاراگراف Q+&zwjCtrl

به روز رسانی فیلدها F9

تغییر روش نمایش فیلد منتخب Shift+F9

تغییر روش تمام فیلدهای سند Alt+F9

کاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یک رقم [+Ctrlا]

تغییر اندازه قلم به اندازه پیش فرض قبلی یا بعدی <+Ctrl+Shiftا>

تبدیل حروف عادی به حالت دو زیر خط و برعکس D+Shift+&zwjCtrl

تبدیل حروف عادی به اندیس دار پایین و برعکس =+Ctrl

تبدیل حروف عادی به اندیس دار بالا و برعکس =+Ctrl+Shift

تبدیل ابتدای کلمات به حروف کوچک یا بزرگ AK+shift+&zwjCtrl

تغییر قلم جاری F+Shift+&zwjCtrl

تغییر قلم جاری F+Shift+&zwjCtrl

تغییر اندازه قلم جاری F3+Shift

ایجاد تو رفتگی از سطر بعدی P+Shift+&zwjCtrl

حذف تو رفتگی سطر بعدی +T&zwjCtrl

حذف تو رفتگی سطر دوم T+Shift+&zwjCtrl

انتخاب همه سند A+&zwjCtrl

درج یک شکستگی سطری Enter+Shift

انتقال به سطر یا صفحه بعدی Ctrl+Enter

اشکار یا پنهان نمودن علایم H+Shift+&zwjCtrl 

  

  

کلیدهای میان بر صدا:

خاموش/روشن نمودن میکروفن Winkey+V

انتقال بین دو حالت دیکته و فرمان صوتی Winkey+T

فعال کردن حالت تصحیح Winkey+C 


کلیدهای میان بر منوها:

فعال شدن اولین عنوان نوار منو ALT

فعال شدن منوی Alt + F File

فعال شدن منوی Alt + E Edit

فعال شدن منوی Alt + V View

فعال شدن منوی Alt + I Insert

فعال شدن منوی Alt + O Format

فعال شدن منوی Alt + T Tools

فعال شدن منوی Alt + A Table

فعال شدن منوی Alt + W Windows

فعال شدن منوی Alt + H Help

/ 0 نظر / 29 بازدید